Ban tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 TS. Võ Châu Tuấn Trưởng khoa Trưởng ban
2 Th. NCS. Trương Thị Thanh Mai P. Trưởng khoa P.Trưởng ban
3 TS. Đoàn Thanh Phương P. Trưởng khoa P.Trưởng ban
4 ThS. Trần Quang Dần Trưởng Bộ môn Uỷ Viên
5 ThS.NCS. Nguyễn Công Thuỳ Trâm Trưởng Bộ môn Uỷ viên
6 ThS. Lê Văn Phụng Chủ tịch CĐ Uỷ viên
7 TS. Lê Thị Mỹ Bí thư Liên chi đoàn Uỷ viên
8 ThS. Đàm Minh Anh Trưởng phòng TN Uỷ viên
9 Nguyễn Xuân Ánh Văn phòng-Giáo vụ Uỷ viên