Thông báo cán bộ

Qũy giáo dục Việt Nam

2013-11-12 15:38:10

Qũy  giáo dục  Việt  Nam được thành lập bởi Quốc hội Hoa kỳ  vào năm 2000 với mục  đích tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và  VN thông qua các chương trình trao đổi giáo dục.

xem chi tiết tại đây:

Các tin khác: