Thông báo cán bộ

V/v giải thưởng " Kết nối giáo dục SEAMEO - Australia"

2014-06-26 14:20:54

Đại học Đà Nẵng nhận được công văn số 125/SEA-HTQT của Trung tâm đào tạo Khu vực của SEAMEO tại VN thông báo về giải thưởng " Kết nối giáo dục SEAMEO-Australia"

xem chi tiết tại đây:

Các tin khác: