Thông báo cán bộ

Thông báo chương trình Học bổng Tiến sỹ tại Áo

2014-10-09 08:38:50

ĐHĐN nhận được thông báo của Hiệp hội Asea - Uninet ngày 30 tháng 9 năm 2014 về chương trình học bổng tiến sỹ tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo chuyên ngành Khoa học kỹ thuật dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015.

xem chi tiết tại đây: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Đưa tin: Ánh 

Các tin khác: