Thông báo cán bộ

Thông báo tuyển dụng viên chức

2015-07-27 15:20:13

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Vị trí việc làm: Chuyên viên Ban công tác HSSV

   Số lượng: 01 người

   Nơi làm việc: Ban Công tác Học sinh, Sinh viên, ĐHĐN

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm báo chất lượng Giáo dục Đại học

   Số lượng: 01-02 người

   Nơi làm việc: Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHĐN

Xem thêm thông tin các thông tin chi tiết tại đây

Đưa tin: Kim Cương

Nguồn: ĐHĐN

Các tin khác: