Dịch vụ - Dịch vụ tài nguyên môi trường

  • NHẬN ĐẶT HÀNG CÂY ĐƯỚC GIỐNG

    NHẬN ĐẶT HÀNG CÂY ĐƯỚC GIỐNG Nhóm nghiên cứu DIM là đơn vị nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn đã nghiên cứu nhân giống thành công cây đước. Hiện nay, nhóm...

    Xem chi tiết