Danh sách cựu học viên

Danh sách Hội cựu học viên Cao học Sinh thái học Khoa Sinh-Môi trường

Khoa Sinh - Môi trường là một trong những Khoa đầu tiên  của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có đào tạo Sau đại học. Hội cựu sinh viên khoa Sinh-Môi trường ngày càng lớn mạnh với các thành viên được tập hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị và nhiều người đang đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng.
 
1. Trưởng Hội: NCS.ThS. Phạm Hồng Thái
 
Cơ quan công tác: Phó trưởng phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng
 
2. Phó trưởng Hội: NCS.ThS. Phạm Thị Hoa
 
Cơ quan công tác: Ban Sau đại học & Hợp tác quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 
3. Phó trưởng Hội: ThS. Nguyễn Văn Khánh
 
Cơ quan Công tác: Phó trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 
Danh sách chi tiết