LỊCH THI

Lịch thi học phần học kỳ 2 năm học 2014 -2015 Khóa TS 2014

Lịch thi học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2013

Lịch thi học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2013

Lịch thi học phần học kỳ 2 năm học 2014 -2015 Khóa TS 2012

Thời khóa biểu học kỳ 2 Khóa TS 2013 năm học 2014 - 2015

Lịch thi học phần tiếng Anh của học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đã điều chỉnh

Lịch thi học kỳ 1 của năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2011 đã điều chỉnh

Lịch thi hoc kỳ 1 của năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2012 đã điều chỉnh

Lịch thi hoc kỳ 1 của năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2013 đã điều chỉnh

Lịch thi học kỳ 1 của năm học 2014 - 2015 Khóa TS 2014 đã điều chỉnh và bổ sung

Lịch thi học phần Tư tưởng HCM học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Lịch thi ngoại ngữ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012 - 2013, khóa 2012

Lịch thi tiếng Anh dự bị, học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012 - 2013, khóa 2010, 2011

Lịch kiểm tra giữa kỳ - học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 các lớp học phần Anh văn bổ sung

Lịch kiểm tra giữa kỳ - Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013. Môn: Tiếng Anh

Lịch thi học kì 1 năm học 2012-2013 khóa 12

Điều chỉnh lịch thi một số học phần học kì 1 năm học 2012-2013

Lịch thi học kì 1 năm học 2012-2013 khóa 11