KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017 HỆ CHÍNH QUY – BẬC CĐ, ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 2016-08-02 16:25:18

           Thông tin chi tiết về Kế hoạch đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm học 2016-2017 Hệ chính quy - Bậc CĐ, ĐH có thể xem tại trang web: http://daotao.ued.udn.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-bac-cd-dai-hoc/

Các chương trình đào tạo khác: