KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Kế hoạch đào tạo K25.26

Ngày đăng: 2013-04-10 21:56:44

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC KHÓA 25+26
(TUYỂN SINH THÁNG 10/2012)
Chuyên ngành: Sinh thái học                    Định hướng đào tạo: Chuyên nghiệp
MÔN HỌC
SỐ ĐVHT
THỜI GIAN
CÁC MÔN CHUNG
06
 
Triết học
2
2013
Ngoại ngữ chuyên ngành
4
CÁC MÔN BẮT BUỘC
16

Phương pháp nghiên cứu sinh thái học
2
03/2013
Sinh học phát triển cá thể
3
03/2013
Sinh thái học quần thể
3
04/2013
Toán sinh thái
2
04/2013
Sinh thái học các hệ sinh thái
3
05/2013
Sinh thái môi trường
3
05/2013
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
8

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
2
06/2013
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong sinh thái học
2
06/2013
Sinh vật chỉ thị môi trường
2
08/2013
Đánh giá tác động hệ sinh thái
2
08/2013
KIẾN THỨC TỰ CHỌN (chọn 12 tín chỉ trong 2 hướng sau)
12

Sinh thái học đất
2
09/2013
Sinh thái học côn trùng
2
09/2013
Sinh thái cửa sông đầm phá
2
10/2013
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
3
10/2013

Sinh thái học nông nghiệp
2
11/2013
Sinh thái học biển
3
11/2013
Sinh thái đất ngập nước
2
09/2013
Sinh thái học độc tố
2
09/2013
Tảo phù du có hại và quản lý hiện trạng nước nở hoa
2
10/2013
Quản lý động vật hoang dã
2
10/2013

Qui hoạch và quản lý các vườn quốc gia và khu bảo tồn
3
11/2013
Công nghệ sinh thái
3
11/2013
BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG

02/2014
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
11
10/2014
Các chương trình đào tạo khác: