CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Sinh thái học

Ngày đăng: 2012-04-08 00:51:34


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC


I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm
II. TỔNG KHỐI LƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 55 Tín chỉ
     1 tín chỉ tương đương với   
     15 tiết học lý thuyết.
     30 - 45 tiết thực hành hay thí nghiệm hay thảo luận
     40 - 90 tiết thực tập tại cơ sở
     40 - 60 tiết viết tiểu luận, bài tập lớn hay luận văn tốt nghiệp
     1 tiết học được tính bằng 50 phút.
III. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH.
            Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học gồm 2 phần chính trong đó:
            - Phần 1. Các môn học: 44 TC
                        + Các môn học chung: 8TC
                        + Các môn học bắt buộc: 23 TC
                        + Các môn tự chọn: 13TC (lý thuyết + thực hành)
            - Phần 2. Luận văn tốt nghiệp: 11TC
IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC
TT
TÊN MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
 
CÁC MÔN HỌC CHUNG
8
1
Triết học
4
2
Ngoại ngữ
4
 
HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
23
3
Sinh học phát triển cá thể
2
4
Sinh thái học quần thể
3
5
Phương pháp nghiên cứu sinh thái học
2
6
Sinh thái môi trường
3
7
Toán Sinh thái
2
8
Sinh thái học các hệ sinh thái
3
9
Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
2
10
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong sinh thái học
2
11
Sinh vật chỉ thị môi trường
2
12
Đánh giá tác động hệ sinh thái
2
 
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
13
13
Sinh thái học đất
2
14
Sinh thái học côn trùng
2
15
Sinh thái cửa sông đầm phá
2
16
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
2
17
Sinh thái học nông nghiệp
3
18
Sinh thái học biển
3
19
Sinh thái đất ngập nước
2
20
Sinh thái học độc tố
2
21
Tảo phù du có hại và quản lý hiện trạng nước nở hoa
2
22
Quản lý động vật hoang dã
2
23
Qui hoạch và quản lý các vườn quốc gia và khu bảo tồn
3
24
Công nghệ sinh thái
3
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ
11
Các chương trình đào tạo khác: